Academia disclaimer

1. Organisatie Academia spant zich in te waarborgen dat de op Academia te verkrijgen informatie juist is. Evenwel is de Organisatie Academia niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste informatie die middels Academia gevonden wordt en eventuele schadelijke gevolgen daarvan, of voor tekortkomingen met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze content.

 

2. Academia bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Academia liggen. Academia is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Academia geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud op dergelijke sites of bronnen.

 

3. De Organisatie Academia geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Academia, in het bijzonder het te allen tijde onbelemmerd toegankelijk zijn van Academia, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of niet volledig toegankelijk zijn en/of functioneren van Academia. Tevens is de Organisatie Academia niet aansprakelijk voor de gevolgen van de aanwezigheid van eventuele virussen op de servers van Academia.

 

De Organisatie Academia behoudt zich vrijelijk het recht voor om materiaal aan Academia toe te voegen dan wel van Academia te verwijderen. Dit houdt onder meer in dat de Organisatie Academia geen garantie geeft ten aanzien van het op Academia beschikbaar doen zijn van materiaal en/of gegevens die door Gebruikers aan Academia zijn toegevoegd, dan wel ten aanzien van het verwijderen uit Academia van zodanig materiaal en/of gegevens.

 

4. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste inrichting en functioneren van zijn systemen. De Organisatie Academia aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor kosten voortvloeiend uit het geschikt maken en/of houden van de systemen van de Gebruikers en/of derden voor het gebruik van Academia. De relevante technische systeemeisen voor een juiste werking van Academia staan vermeld op www.Academia.nl.

 

5. De Organisatie Academia is niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van Gebruikers die op enige wijze door hen aan de site worden toegevoegd. Deze zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker zelf. Hierop wordt door de Organisatie Academia geen controle uitgevoerd. Evenmin is de Organisatie Academia verantwoordelijk voor persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie die door Gebruikers aan Academia wordt toegevoegd.

 

De Organisatie Academia aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake.

 

6. Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van uitingen of handelingen die in strijd zijn met onderhavige voorwaarden of rechten van derden kunt u een mail sturen naar info@academia.nl  (of kenbaar maken via de adresgegevens op www.academia.nl). Ook voor tips, opmerkingen en overige informatie kunt u mailen naar academia@beeldengeluid.nl.

 

Organisatie Academia,

April 2013