Academia voorwaarden

Algemene voorwaarden voor toegang tot en gebruik van Academia

 

1.     Academia

 

Onder de naam Academia worden op internet websites ingericht en onderhouden, waarop daartoe geautoriseerde gebruikers materiaal kunnen raadplegen ten behoeve van non-commercieel gebruik in het onderwijs.

Met het oog op een eenduidige uitleg en toepassing van deze voorwaarden is een aantal in deze

voorwaarden gehanteerde begrippen gedefinieerd. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter aangeduid.

 

Academia: Het geheel van websites, webapplicaties, functionaliteit e.d. dat onder de naam Academia wordt aangeboden op het internet.

 

Surfmarket: De ICT marktplaats voor het Nederlands Hoger onderwijs en onderzoek. Surfmarket is verantwoordelijk voor de afhandeling van de Academia licentie

 

Gebruikers: studenten en professioneel aan de Onderwijsinstelling verbonden personen die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot Academia en het aldaar toegankelijke materiaal te raadplegen.

 

Onderwijsinstellingen: Van overheidswege bekostigde en (met toekenning van een zgn. BRINnummer) in de Basisregistratie opgenomen instellingen voor onderwijs en onderzoek en scholen in de sector HBO en WO.

 

Account: individuele registratie bij ”Entree” en/of SurfContext die voorziet in toekenning per afzonderlijke Gebruiker van voor desbetreffende Gebruiker unieke toegangsprivileges en waarbij de gebruikersvoorwaarden gelden zoals gepubliceerd op de website van Entree https://entree.kennisnet.nl. en https://www.surfnet.nl/nl/Thema/coin/Pages/Default.aspx

 

Organisatie Academia: Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

De rechten en verplichtingen welke uit de toegang tot en het gebruik van Academia voortvloeien gelden tussen Onderwijsinstellingen en de daarbij aangesloten Gebruikers enerzijds, en de Organisatie Academia anderzijds.

 


2.      Toepasselijkheid en naleving voorwaarden

 Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor Onderwijsinstellingen die de tot hun instelling behorende Gebruikers toegang willen verlenen tot Academia en het raadplegen van het via deze site toegankelijke materiaal.

Het verlenen van autorisatie voor toegang tot Academia wordt door de Organisatie Academia verleend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de dienst “Entree” en “SurfConext” en of IP login.

De Onderwijsinstellingen zijn er verantwoordelijk voor dat de tot hun instelling behorende Gebruikers deze voorwaarden naleven. Zij dienen Gebruikers er op te wijzen dat Gebruikers door middel van gebruik van Academia geacht worden te hebben verklaard in te stemmen met de voorwaarden en deze te respecteren. Ingeval een Onderwijsinstelling dan wel een aan de Onderwijsinstelling verbonden Gebruiker in strijd met deze voorwaarden handelt zal de Organisatie Academia naar eigen inzicht besluiten of desbetreffende Gebruiker, dan wel desbetreffende Onderwijsinstelling inclusief alle tot desbetreffende Onderwijsinstelling behorende Gebruikers, van toegang tot Academia uitgesloten wordt. In zodanig geval zal geen restitutie plaatsvinden van eventueel betaalde gelden.

Indien er sprake is van ernstige schending van de voorwaarden en/of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is desbetreffende Onderwijsinstelling dan wel Gebruiker aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en zal de vergoeding daarvan indien nodig langs gerechtelijke weg worden afgedwongen c.q. ingevorderd.

 

 

3.     Toegang

 Toegang voor Gebruikers geschiedt door middel van autorisatie via een Account via Entree en/of SurfConext en of IP login.

 

4.   Kosten en betaling

Voor het gebruik van Academia is een vergoeding verschuldigd.

De hoogte van de vergoeding voor Academia is kenbaar via Surfmarket (https://www.surfmarket.nl)

Bij het aangaan van een Academia licentie verplicht deze Onderwijsinstelling zich het voor desbetreffende Onderwijsinstelling van toepassing zijnde tarief te voldoen via Surfmarket. Surfmarket is verantwoordelijk voor de licentieafhandeling en de verrekening van de betaling. De Organisatie Surfmarket zal hiertoe een factuur aan de Onderwijsinstelling sturen.

 

5.   Gebruik

Het is de Gebruikers niet toegestaan Academia te gebruiken voor doeleinden die, in welke vorm dan ook, in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of onderhavige voorwaarden zijn.

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen andere gebruikers niet hinderen en/of schade toebrengen aan de systemen van Academia. Het is voor de Gebruikers verboden processen of programma's op te starten waarvan de Gebruiker weet, of redelijkerwijs behoort te weten dat zulks Academia, of overige Gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt.

Academia is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks naar Academia (vanuit sites van derden) dienen gebruikers rechtstreeks te leiden naar de context waarbinnen Academia deze content aanbiedt. Hierbij dient tevens onder iedere omstandigheid de afkomst en de oorspronkelijke vindplaats van het materiaal duidelijk naar voren te komen. Overneming, inframing, herpublicatie, of iedere bewerking van of toevoeging aan deze context zijn dus niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Het is niet toegestaan om onderdelen van Academia elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om de website van Academia op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

Voorts niet toegestaan in Academia zijn de volgende handelingen:

                         

Inbreuk plegen op auteursrechterlijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

·         Lastigvallen van andere Gebruikers.

·         Uitingen, berichten, teksten of namen van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden en/of openbaar te maken.

·         Seksuele intimidatie van andere Gebruikers.

·         Openbaar maken of verspreiden van elke vorm van pornografisch materiaal.

·         Iedere vorm van het openbaar maken of verspreiden van welke vorm van reclame dan ook, alsmede naar reclame verwijzen middels linken of deep-linken.

·         Verminken, wijzigen en/of beschadigen van bestanden, informatie en/of overig materiaal van Academia.

·         Spammen.

 

Het resultaat van niet-toegestane handelingen als hiervoor genoemd zal naar het vrije oordeel van de Organisatie Academia onmiddellijk van Academia worden verwijderd c.q. gecorrigeerd. Voorts behoudt de Organisatie Academia zich het recht voor om de in de laatste twee alinea's van artikel 2 aangeduide maatregelen te nemen.

  

6.   Intellectuele eigendomsrechten

Academia bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van de Organisatie Academia alsook van derden rusten. Mede om de belangen van de Organisatie Academia en die van derden te beschermen is de inhoud van Academia alleen bestemd voor individueel educatief niet-commercieel gebruik, conform de educatieve doelstellingen van Academia. Voor ieder ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie Academia vereist.

Gebruikers doen afstand van hun rechten op door hen aan Academia toegevoegd materiaal.

  

7.   Privacy

Persoonsgegevens van Gebruikers, waaronder hun gekozen gebruikersnaam, worden uitsluitend ten behoeve van het faciliteren van toegang tot en gebruik van Academia geregistreerd.

   

8.   Cookies

Academia maakt gebruik van cookies. Deze worden alleen gebruikt om de Academia-site optimaal te laten functioneren. De informatie zal niet gekoppeld worden aan gegevens van individuele Gebruikers; tevens zullen de gegevens niet aan derden worden verstrekt. Om volledig gebruik te maken van Academia is het noodzakelijk cookies te accepteren.

  

9.   Algemeen

Indien enige bepaling uit deze voorwaarden onverbindend wordt verklaard laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zal de Gebruiker gebonden zijn aan regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de Organisatie Academia en Gebruikers en/of Onderwijsinstellingen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te 's-Gravenhage tenzij anders overeengekomen wordt.

 

Organisatie Academia,

 

April 2013