Hulp - Academia

Algemeen

Op academia.nl worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

- content archief: persoonsnamen, audiovisueel archiefmateriaal, stills

- content openbare nieuwsberichten: persoonsnamen, audiovisueel archiefmateriaal, stills

- inloggegevens eindgebruikers: gaat via Surfconext: user name, naam, organisatie, rol van een gebruiker (student, werknemer, faculteitsstaf), e-mail, BRIN (basisregistratie instellingen) nummer van instelling, de niet versleutelde versie van het Uid (EduPersonRealId).

- op portal eventueel: naam en profielfoto.

 

Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt en worden verwerkt onder de volgende grondslag:

- content archief: beschikbaarstellen archiefmateriaal aan onderwijsdoelgroep (uitvoering overeenkomst)

- content openbare nieuwsbrief: informeren onderwijsdoelgroep over content academia en Beeld en Geluid nieuws- intern nieuwsbrief eindgebruikers (gerechtvaardigd belang)

- inloggegevens eindgebruikers: het authentiseren van individuele gebruikers op de portal en hen toegang daartoe te verschaffen. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt om de gebruiker een gepersonaliseerde ervaring op de portal te bieden. (uitvoering van de overeenkomst)

 

De categorieën van betrokkenen zijn: 

- archiefcontentmakers, mediapersoonlijkheden, cast, uitvoerenden

- gebruikers van het Beeld en Geluid onderwijsplatform Academia

  

De categorieën van ontvangers zijn:

- hoger onderwijsdeelnemers uit Nederland die een licentie hebben afgesloten

- medewerkers Beeld en Geluid voor redactionele doeleinden en research

 

De gegevens worden enkel gedeeld met de door Beeld en Geluid ingeschakelde hosting partij van de website.

Academia biedt online toegang tot tienduizenden uren streaming video- en audiomateriaal voor het hoger onderwijs in Nederland, geselecteerd uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Dit unieke materiaal met uitgebreide metadata wordt speciaal beschikbaar gesteld voor het onderwijs. Academia is meer dan alleen een platform voor het streamen van video's. Het biedt tools om colleges en opdrachten aantrekkelijker en inspirerender te maken aan de hand van actueel en historisch audiovisueel materiaal. Door de grote diversiteit kan het materiaal in Academia op allerlei manieren worden ingezet: als ondersteuning bij een college of een presentatie, of als bron bij een onderzoek.

Al het materiaal in Academia is afkomstig uit het archief van Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. In dit archief zijn onder meer de volgende collecties opgenomen:

- Nederlandse televisie-uitzendingen van de publieke omroep van 1955 tot heden;
- Polygoon bioscoopjournaals;
- amateuropnames (smalfilm);
- bedrijfsfilms;
- Stichting Film- en Wetenschap;
- RVD (Rijksvoorlichtingsdienst-)materiaal;
- collecties van cineasten en documentairemakers;
- diverse av-collecties, zoals Zendtijd Politieke Partijen, Natuurbeelden, Wisebits;
- radio- en muziekcollecties.


De volgende uitzendingen worden binnen twee dagen na uitzending automatisch toegevoegd aan Academia: 

 

Serietitel Omroep
3onderzoekt EO
Alleen op de wereld VPRO
Andere Tijden NOS, NTR
Brandpunt KRO-NCRV
Brandpunt Profiel KRO-NCRV
Brandpunt Special KRO-NCRV
Broodje Gezond KRO-NCRV
Brugklas AVROTROS
Buitenhof AVROTROS, VARA, VPRO
Bureau Vooroordeel VARA
Checkpoint EO
De aardappeleters NTR
De buitendienst van nieuws uit de natuur NTR
De kennis van Nu NTR
De Nieuwe Maan NTR
De Rekenkamer NTR
De Verwondering NCRV
De Wandeling KRO-NCRV
Dit is de dag EO
Dream school NTR
Eenvandaag AVROTROS
Geloof & 'n hoop liefde EO
Gesprek met de minister-president NOS
Gort over de grens AVROTROS
Het geheime leven van 4-jarigen EO
Het Vragenuur (+ Vragenuurtje) NOS
Jacobine op zondag KRO-NCRV
Jeugdjournnaal NOS
Jeugdjournaal met gebarentolk NOS
Journaal NOS
Katja's Bodyscan KRO-NCRV
Keuringsdienst Van Waarde (KVW) KRO-NCRV
Het Klokhuis NTR
Koek en Ei EO
Kruispunt KRO
Kunstuur AVROTROS
Lauren! AVROTROS
Leven in de brouwerij AVROTROS
Nieuwsuur NTR
Opgelicht! AVROTROS
Op zoek naar de granaatappel NTR
Pauw VARA
Podium Witteman VARA
PUBERRUIL ZAPP KRO-NCRV
Profiel KRO
Radar AVROTROS
Rail Away EO
Reporter KRO-NCRV
Schuldig HUMAN
TALENT: AUTISME EO
Universiteit van Nederland NTR
Voetbalmeisjes AVROTROS
What the #hack?! AVROTROS
Willem Wever KRO-NCRV
Witteman Ontdekt - het geluk VARA
WNL GOEDEMORGEN NEDERLAND WNL
Zapp Echt Gebeurd Diverse
Zapp Weekjournaal NOS
Zondag met Lubach VPRO

(laatste toevoegingen op juli 2017)

 

Mediathecarissen, docenten en studenten van aangesloten instellingen kunnen overig materiaal kosteloos aanvragen. Het materiaal wordt op basis van best effort toegevoegd. Binnen twee weken volgt uitsluitsel over de bestelling.


Je kan ons bereiken via mail (academia@beeldengeluid.nl) of via telefoon (035 677 5555). Ons streven is om binnen drie werkdagen uw mail te beantwoorden.

 

Ons postadres is:

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

T.a.v. Academia 

Postvak BG06

Postbus 1060

1200 BB Hilversum

1. Organisatie Academia spant zich in te waarborgen dat de op Academia te verkrijgen informatie juist is. Evenwel is de Organisatie Academia niet aansprakelijk voor onvolledige of onjuiste informatie die middels Academia gevonden wordt en eventuele schadelijke gevolgen daarvan, of voor tekortkomingen met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze content.

 

2. Academia bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Academia liggen. Academia is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Academia geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud op dergelijke sites of bronnen.

 

3. De Organisatie Academia geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Academia, in het bijzonder het te allen tijde onbelemmerd toegankelijk zijn van Academia, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of niet volledig toegankelijk zijn en/of functioneren van Academia. Tevens is de Organisatie Academia niet aansprakelijk voor de gevolgen van de aanwezigheid van eventuele virussen op de servers van Academia.

 

De Organisatie Academia behoudt zich vrijelijk het recht voor om materiaal aan Academia toe te voegen dan wel van Academia te verwijderen. Dit houdt onder meer in dat de Organisatie Academia geen garantie geeft ten aanzien van het op Academia beschikbaar doen zijn van materiaal en/of gegevens die door Gebruikers aan Academia zijn toegevoegd, dan wel ten aanzien van het verwijderen uit Academia van zodanig materiaal en/of gegevens.

 

4. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste inrichting en functioneren van zijn systemen. De Organisatie Academia aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor kosten voortvloeiend uit het geschikt maken en/of houden van de systemen van de Gebruikers en/of derden voor het gebruik van Academia. De relevante technische systeemeisen voor een juiste werking van Academia staan vermeld op www.Academia.nl.

 

5. De Organisatie Academia is niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van Gebruikers die op enige wijze door hen aan de site worden toegevoegd. Deze zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker zelf. Hierop wordt door de Organisatie Academia geen controle uitgevoerd. Evenmin is de Organisatie Academia verantwoordelijk voor persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie die door Gebruikers aan Academia wordt toegevoegd.

 

De Organisatie Academia aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake.

 

6. Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van uitingen of handelingen die in strijd zijn met onderhavige voorwaarden of rechten van derden kunt u een mail sturen naar info@academia.nl  (of kenbaar maken via de adresgegevens op www.academia.nl). Ook voor tips, opmerkingen en overige informatie kunt u mailen naar academia@beeldengeluid.nl.

 

Organisatie Academia,

April 2013

 

 

Algemene voorwaarden voor toegang tot en gebruik van Academia

 

1.     Academia

 

Onder de naam Academia worden op internet websites ingericht en onderhouden, waarop daartoe geautoriseerde gebruikers materiaal kunnen raadplegen ten behoeve van non-commercieel gebruik in het onderwijs.

Met het oog op een eenduidige uitleg en toepassing van deze voorwaarden is een aantal in deze

voorwaarden gehanteerde begrippen gedefinieerd. Gedefinieerde begrippen worden in de tekst met een hoofdletter aangeduid.

 

Academia: Het geheel van websites, webapplicaties, functionaliteit e.d. dat onder de naam Academia wordt aangeboden op het internet.

 

Surfmarket: De ICT marktplaats voor het Nederlands Hoger onderwijs en onderzoek. Surfmarket is verantwoordelijk voor de afhandeling van de Academia licentie

 

Gebruikers: studenten en professioneel aan de Onderwijsinstelling verbonden personen die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot Academia en het aldaar toegankelijke materiaal te raadplegen.

 

Onderwijsinstellingen: Van overheidswege bekostigde en (met toekenning van een zgn. BRINnummer) in de Basisregistratie opgenomen instellingen voor onderwijs en onderzoek en scholen in de sector HBO en WO.

 

Account: individuele registratie bij ”Entree” en/of SurfContext die voorziet in toekenning per afzonderlijke Gebruiker van voor desbetreffende Gebruiker unieke toegangsprivileges en waarbij de gebruikersvoorwaarden gelden zoals gepubliceerd op de website van Entree https://entree.kennisnet.nl. en https://www.surfnet.nl/nl/Thema/coin/Pages/Default.aspx

 

Organisatie Academia: Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

De rechten en verplichtingen welke uit de toegang tot en het gebruik van Academia voortvloeien gelden tussen Onderwijsinstellingen en de daarbij aangesloten Gebruikers enerzijds, en de Organisatie Academia anderzijds.

 


2.      Toepasselijkheid en naleving voorwaarden

 Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor Onderwijsinstellingen die de tot hun instelling behorende Gebruikers toegang willen verlenen tot Academia en het raadplegen van het via deze site toegankelijke materiaal.

Het verlenen van autorisatie voor toegang tot Academia wordt door de Organisatie Academia verleend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de dienst “Entree” en “SurfConext” en of IP login.

De Onderwijsinstellingen zijn er verantwoordelijk voor dat de tot hun instelling behorende Gebruikers deze voorwaarden naleven. Zij dienen Gebruikers er op te wijzen dat Gebruikers door middel van gebruik van Academia geacht worden te hebben verklaard in te stemmen met de voorwaarden en deze te respecteren. Ingeval een Onderwijsinstelling dan wel een aan de Onderwijsinstelling verbonden Gebruiker in strijd met deze voorwaarden handelt zal de Organisatie Academia naar eigen inzicht besluiten of desbetreffende Gebruiker, dan wel desbetreffende Onderwijsinstelling inclusief alle tot desbetreffende Onderwijsinstelling behorende Gebruikers, van toegang tot Academia uitgesloten wordt. In zodanig geval zal geen restitutie plaatsvinden van eventueel betaalde gelden.

Indien er sprake is van ernstige schending van de voorwaarden en/of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is desbetreffende Onderwijsinstelling dan wel Gebruiker aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en zal de vergoeding daarvan indien nodig langs gerechtelijke weg worden afgedwongen c.q. ingevorderd.

 

 

3.     Toegang

 Toegang voor Gebruikers geschiedt door middel van autorisatie via een Account via Entree en/of SurfConext en of IP login.

 

4.   Kosten en betaling

Voor het gebruik van Academia is een vergoeding verschuldigd.

De hoogte van de vergoeding voor Academia is kenbaar via Surfmarket (https://www.surfmarket.nl)

Bij het aangaan van een Academia licentie verplicht deze Onderwijsinstelling zich het voor desbetreffende Onderwijsinstelling van toepassing zijnde tarief te voldoen via Surfmarket. Surfmarket is verantwoordelijk voor de licentieafhandeling en de verrekening van de betaling. De Organisatie Surfmarket zal hiertoe een factuur aan de Onderwijsinstelling sturen.

 

5.   Gebruik

Het is de Gebruikers niet toegestaan Academia te gebruiken voor doeleinden die, in welke vorm dan ook, in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of onderhavige voorwaarden zijn.

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen andere gebruikers niet hinderen en/of schade toebrengen aan de systemen van Academia. Het is voor de Gebruikers verboden processen of programma's op te starten waarvan de Gebruiker weet, of redelijkerwijs behoort te weten dat zulks Academia, of overige Gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt.

Academia is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks naar Academia (vanuit sites van derden) dienen gebruikers rechtstreeks te leiden naar de context waarbinnen Academia deze content aanbiedt. Hierbij dient tevens onder iedere omstandigheid de afkomst en de oorspronkelijke vindplaats van het materiaal duidelijk naar voren te komen. Overneming, inframing, herpublicatie, of iedere bewerking van of toevoeging aan deze context zijn dus niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Het is niet toegestaan om onderdelen van Academia elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om de website van Academia op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

Voorts niet toegestaan in Academia zijn de volgende handelingen:

                         

Inbreuk plegen op auteursrechterlijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

·         Lastigvallen van andere Gebruikers.

·         Uitingen, berichten, teksten of namen van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden en/of openbaar te maken.

·         Seksuele intimidatie van andere Gebruikers.

·         Openbaar maken of verspreiden van elke vorm van pornografisch materiaal.

·         Iedere vorm van het openbaar maken of verspreiden van welke vorm van reclame dan ook, alsmede naar reclame verwijzen middels linken of deep-linken.

·         Verminken, wijzigen en/of beschadigen van bestanden, informatie en/of overig materiaal van Academia.

·         Spammen.

 

Het resultaat van niet-toegestane handelingen als hiervoor genoemd zal naar het vrije oordeel van de Organisatie Academia onmiddellijk van Academia worden verwijderd c.q. gecorrigeerd. Voorts behoudt de Organisatie Academia zich het recht voor om de in de laatste twee alinea's van artikel 2 aangeduide maatregelen te nemen.

  

6.   Intellectuele eigendomsrechten

Academia bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van de Organisatie Academia alsook van derden rusten. Mede om de belangen van de Organisatie Academia en die van derden te beschermen is de inhoud van Academia alleen bestemd voor individueel educatief niet-commercieel gebruik, conform de educatieve doelstellingen van Academia. Voor ieder ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie Academia vereist.

Gebruikers doen afstand van hun rechten op door hen aan Academia toegevoegd materiaal.

  

7.   Privacy

Persoonsgegevens van Gebruikers, waaronder hun gekozen gebruikersnaam, worden uitsluitend ten behoeve van het faciliteren van toegang tot en gebruik van Academia geregistreerd.

   

8.   Cookies

Academia maakt gebruik van cookies. Deze worden alleen gebruikt om de Academia-site optimaal te laten functioneren. De informatie zal niet gekoppeld worden aan gegevens van individuele Gebruikers; tevens zullen de gegevens niet aan derden worden verstrekt. Om volledig gebruik te maken van Academia is het noodzakelijk cookies te accepteren.

  

9.   Algemeen

Indien enige bepaling uit deze voorwaarden onverbindend wordt verklaard laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zal de Gebruiker gebonden zijn aan regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de Organisatie Academia en Gebruikers en/of Onderwijsinstellingen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te 's-Gravenhage tenzij anders overeengekomen wordt.

 

Organisatie Academia,

 

April 2013

Bent u op zoek naar meer informatie over auteursrechten in het Hoger Onderwijs? Dan is deze website van Surf ideaal. U vindt hier antwoorden op algemene en specifieke vragen van studenten, onderzoekers en docenten. Bij Surf zeggen ze: "Als student, docent of onderzoeker kun je zowel auteur als gebruiker van informatie zijn. Als auteur van een publicatie of maker van beeld & geluid is het goed te weten hoe je de rechten op je eigen materiaal regelt. Maar we zijn allemaal ook gebruiker en daarvoor is het van belang te weten welke rechten je hebt op het (her)gebruik van het materiaal van anderen." (Auteursrechten in het Hoger Onderwijs, mei 2013). Met een tip vanuit Webstroom over wat docenten moeten weten als ze eigen audiovisueel materiaal maken en delen. Zie Surf AV Contractentool.

 

Bent u op zoek naar meer algemene informatie over auteursrechten? Kijk dan eens op de website van Beeld en Geluid.


Onze digitale flyer is hier te downloaden. Mocht u de papieren versie willen ontvangen om te verspreiden binnen uw instelling, neem dan contact met ons op via academia@beeldengeluid.nl.

 

Hieronder kunt u het Academia logo downloaden en gebruiken voor uw eigen communicatiedoeleinden. Mocht u het logo in een ander formaat willen ontvangen, mail ons dan via academia@beeldengeluid.nl.


Academia logo

Licentie & Inloggen

De Academia licentie is per 1-1-2017 gratis beschikbaar voor alle hoger onderwijsinstellingen in Nederland en wordt afgesloten via Surfdiensten. Via content@surfdiensten.nl kunt u meer informatie aanvragen over het afsluiten van een licentie. De duur van de licentie is één jaar.

Ja, u kunt nu kennismaken met de collecties in Academia voor een periode van drie maanden. U kunt een proeflicentie afsluiten via Surfdiensten: content@surfmarket.nl.

Er zijn drie opties om op Academia in te loggen: via Surf, Entree of via IP. Voor de eerste twee opties kies je de knoppen Inloggen met Surf of Inloggen met Entree. Check hieronder in het overzicht welke inlogmethode jouw onderwijsinstelling gebruikt.

 

Inloggen met Surf

De meeste instellingen zijn aangesloten via Surfconext. Klik op Inloggen met Surf en selecteer vervolgens uw onderwijsinstelling. Gebruik dan dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord die u gebruikt om in te loggen bij uw onderwijsinstelling. Staat het domein van uw instelling nogn iet in de lijst? Meld deze dan aan via info@academia.nl. Wij zorgen dan dat u ook via dit domein kan inloggen op Academia.

 

Inloggen met Entree

Heeft u een Entree-account? Vul dan uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord in die u zelf heeft verzonnen bij het aanmaken van het Entree-account.

 

Inloggen via IP

Daarnaast is het ook mogelijk om direct toegang tot de collecties in Academia te krijgen via IP-inlog. Dit betekent dat u binnen het netwerk van uw instelling direct toegang heeft tot de bronnen van Academia, zonder in te hoeven loggen. 

 

Overzicht aangesloten instellingen per 14-6-2018

Naam instelling Inloggen via Surfconext volgende domeinen hebben toegang via Surfconext Inloggen via Entree IP aangesloten
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ja @ahk.nl nee nee
Avans ja @avans.nl nee ja
  ja @avans-student.nl nee ja
Christelijke Hogeschool Ede ja @che.nl nee nee
Christelijke Hogeschool Windesheim ja @windesheim.nl nee ja
Codarts Rotterdam ja @codarts.nl nee ja
Driestar Educatief ja @driestar-educatief.nl nee nee
  ja  @driestar.nl nee nee
Erasmus Universiteit ja @eur.nl nee ja
  ja  @Erasmusmc.nl nee ja
  ja  @Ict.eur.nl nee  ja
  ja  @Ubib.eur.nl nee  ja
Fontys Hogeschool ja @fontys.nl nee nee
  ja @student.fontys.nl nee nee
  ja @relatie.fontys.nl nee nee
Gereformeerde Hogeschool Viaa ja @viaa.nl nee nee
Haagse Hogeschool ja @hhs.nl nee ja
Hanzehogeschool Groningen ja @hanze.nl nee ja
  ja @st.hanze.nl nee ja
  ja @pl.hanze.nl nee ja
  ja @org.hanze.nl nee ja
HAS Hogeschool ja @has.nl nee nee
Hogeschool Leiden ja @hsleiden nee ja
Hogeschool Utrecht ja @hu.nl nee ja
Hogeschool van Amsterdam ja @hva.nl nee ja
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ja @han.nl nee ja
Hogeschool Inholland ja @inholland.nl nee ja
Hogeschool Van Hall Larenstein ja @vanhall.larenstein.nl nee nee
Hogeschool de Kempel ja @kempel.nl nee nee
  ja @kcdk.nl nee nee
Hogeschool Rotterdam ja @hro.nl nee ja
  ja @hr.nl nee ja
Hogeschool TIO ja @tio.nl nee ja
  ja @student.tio.nl nee ja
Hotelschool Den Haag ja @hotelschool.nl nee ja
  ja @hdh.nl nee
HZ University of Applied Sciences ja @hz.nl nee nee
Katholieke Pabo Zwolle ja @Kpz.nl nee nee
NHL Hogeschool ja @nhl.nl nee ja
  ja @idp.nhl.nl nee ja
Universiteit Maastricht ja @maastrichtuniversity.nl nee ja
  ja @mumc.nl nee ja
NHL ja @nhl.nl nee ja
NLDA ja @nlda.nl nee ja
  ja @mindef.nl nee ja
NHTV Breda ja @nhtv.nl nee ja
  ja @edu.nhtv.nl nee ja
Open Universiteit ja @ou.nl nee ja
  ja @enterprise-ou.nl nee ja
PABO Zwolle ja @kpz.nl nee ja
Politieacademie ja @politieacademie.nl nee ja
  ja @politieacademie.politie.nl nee ja
Radboud Universiteit Nijmegen ja @ru.nl nee  ja
  ja @let.ru.nl nee ja
  ja @dsz.ru.nl nee ja
  ja @ftr.ru.nl nee ja
  ja @fm.ru.nl nee ja
  ja @science.ru.nl nee ja
  ja @jur.ru.nl nee ja
  ja @socsci.ru.nl nee ja
  ja @ubn.ru.nl nee ja
  ja @docentenacademie.ru.nl nee ja
Rijksuniversiteit Groningen ja @rug.nl nee ja
  ja @student.rug.nl nee ja
  ja @umcg.nl nee ja
  ja @nidi.nl nee ja
Saxion ja @saxion.nl nee ja
Stenden Hogeschool ja @stenden.com nee ja
  ja @student.stenden.com nee ja
Technische Universiteit Delft ja @tudelft.nl nee ja
Technische Universiteit Eindhoven ja @tue.nl nee ja
Tilburg University ja @uvt.nl nee ja
  ja @tilburguniversity.edu nee ja
Universiteit Leiden ja @leidenuniv.nl nee ja
Universiteit Leiden Academisch ziekenhuis ja @lumc.nl nee nee
ja @hum.leidenuniv.nl nee ja
Universiteit Twente ja @utwente.nl nee ja
Universiteit Utrecht ja @uu.nl nee ja
Universiteit van Amsterdam ja @uva.nl nee ja

Vrije Universiteit Amsterdam

ja @vu.nl nee ja
Wageningen University & Research ja @wur.nl nee ja
  ja @sts.wur.nl nee ja
Zuyd Hogeschool ja @zuyd.nl nee ja
  ja @hszuyd.nl nee ja

Vanuit een hogeschool of universiteit kunt u met een Academia-licentie direct gebruik maken van de gehele Academia-collectie zonder dat u hoeft in te loggen via www.academia.nl. Dat kan alleen als uw instelling voor deze technische mogelijkheid heeft gekozen.

Lees hier hoe het werkt en ook hoe u kunt wisselen naar Academia met een persoonlijke inlog en eigen werkomgeving.

Als u voor het eerst inlogt in Academia maakt u een eigen profiel aan met een nickname. Op die manier krijgt u een persoonlijke werkomgeving die afgeschermd is voor andere gebruikers. Dit is de plek om gevonden programma's te bewaren en ook om samen te werken. Vanuit de eigen werkplek kunt u onder andere programma´s en eigen producten (montages, fragmenten en dossiers) doorsturen naar collega's die ook Academia gebruiken. In hoofdstuk 5 en 10 van de handleiding ziet u meer voorbeelden.

Onderstaande zoekmachines hebben toegang tot Academia gerealiseerd:

- EBSCO Discovery Service

- OCLC WorldCat Local

- Primo van ExLibris

- EASY

- Summon van Serial Solutions


Mocht uw partij hier niet bij staan laat het ons dan weten via: academia@beeldengeluid.nl. Wij kunnen kijken wat we dan voor u kunnen doen. 

De gebruikscijfers worden maandelijks toegestuurd aan de mediathecarissen van de betrokken instellingen. Deze cijfers zijn een goede indicatie voor de inzet van Academia in het onderwijs. De cijfers zijn opgebouwd uit het aantal keer dat een detail-, embed- of playpagina is bekeken waarbij een video afspeelt. 

Onderstaande onderwijsinstellingen zijn aangesloten op Academia: 

 

Aeres Hogeschool

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

Avans

Christelijke Hogeschool Ede

Christelijke Hogeschool Windesheim

Codarts Rotterdam

Driestar Educatief

Erasmus Universiteit

Fontys Hogeschool

Gereformeerde Hogeschool Viaa

Haagse Hogeschool

Hanzehogeschool Groningen

HAS Hogeschool

Hogeschool de Kempel

Hogeschool der Kunsten Den Haag

Hogeschool Inholland

Hogeschool iPABO Amsterdam/Alkmaar

Hogeschool Leiden

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Tio

Hogeschool Utrecht

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Van Hall Larenstein

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hotelschool Den Haag

HZ University of Applied Sciences

Katholieke Pabo Zwolle

NHL Stenden Hogeschool

NHTV Breda

NLDA

Open Universiteit

Politieacademie

Radboud Universiteit Nijmegen

Rijksuniversiteit Groningen

Saxion

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Eindhoven

Tilburg University

Universiteit Leiden (inclusief Leids Universitair Medisch Centrum)

Universiteit Maastricht

Universiteit Twente

Universiteit Utrecht

Universiteit van Amsterdam (inclusief Amsterdam UMC)

Vrije Universiteit Amsterdam

Wageningen University & Research

Zuyd Hogeschool

Mogelijkheden en programma’s

Uw zoekresultaten worden standaard geselecteerd op basis van relevantie. Dat betekent dat de bronnen waar uw zoektermen het meest voorkomen in de titel, trefwoorden en beschrijving bovenaan staan. Dit zijn niet automatisch de nieuwste bronnen. Sorteer op datum door op 'datum' te klikken: hierdoor haalt u de oudste materialen naar voren. Met twee keer klikken worden de nieuwste uitzendingen uit uw zoekresultaat als eerst getoond.

Na uw bronaanvraag volgt een bevestigingsmail vanuit Beeld en Geluid. Vervolgens zoeken wij contact met de rechthebbenden van het materiaal om de rechten te clearen. Het is mogelijk dat sommige programma's om bijvoorbeeld privacy-redenen niet aan Academia toegevoegd kunnen worden (denk bijvoorbeeld aan medische programma's of andere programma's over gevoelige onderwerpen). Het kan maximaal twee weken duren totdat duidelijk is of de rechthebbenden wel of niet akkoord gaan met de plaatsing van het materiaal op Academia. Mochten zij niet akkoord gaan, dan informeren u over de reden van weigering en kunnen wij u eventueel helpen om vergelijkbare bronnen te vinden op Academia.


Na het akkoord van de rechthebbenden moet het materiaal technisch gereed worden gemaakt om het vervolgens op Academia te kunnen uploaden. Na de upload krijgt u bericht en zal het materiaal terug te vinden zijn in een speciaal voor uw instelling aangemaakt dossier. Andere licentiehouders kunnen het materiaal ook op het platform bekijken.

Als Academia-abonnee kunt u kosteloos materiaal uit de catalogus van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid aanvragen voor publicatie op Academia. U vindt de catalogus hier: https://zoeken.beeldengeluid.nl/ (als de link niet werkt, verwijder dan de 's' uit https://). Al het materiaal uit het archief kan worden aangevraagd.

 

Of uw bestelling online kan komen in Academia hangt onder andere af van de technische staat van het materiaal. Daarnaast speelt de toestemming van de rechthebbenden een belangrijke rol. Hoe groot de kans is dat de rechten worden vrijgegeven verschilt per programma en collectie. Het is mogelijk dat sommige programma's om bijvoorbeeld privacy-redenen niet aan Academia toegevoegd kunnen worden (denk bijvoorbeeld aan medische programma's of andere programma's over gevoelige onderwerpen). 

 

Hieronder ziet u een overzicht van welke titels automatisch instromen op Academia, en een indicatie van welke programma's veel kans maken om online te komen op Academia.

 

Titels die automatisch toevoegd worden (update november 2017):

Uitzendingen van onderstaande titels worden twee dagen na uitzending automatisch toegevoegd aan Academia, en hoeft u dus niet aan te vragen:

 

Serietitel Omroep
3onderzoekt EO
Alleen op de wereld VPRO
Andere Tijden NOS, NTR
AJOUAD: Kaaskop of Mocro? KRO-NCRV
Alleen op de wereld  VPRO
Brandpunt KRO-NCRV
Brandpunt Profiel KRO-NCRV
Brandpunt Special KRO-NCRV
Broodje Gezond KRO-NCRV
Brugklas AVROTROS
Buitenhof AVROTROS, VARA, VPRO
Bureau Vooroordeel VARA
Checkpoint EO
De aardappeleters NTR
De Braboneger basht!   AVROTROS
De buitendienst van nieuws uit de natuur NTR
De kennis van Nu NTR
De Nieuwe Maan NTR
De Rekenkamer NTR
De Verenigde Staten van Eva KRO-NCRV
De Verwondering NCRV
De Wandeling KRO-NCRV
Dit is de dag EO
Dokters van Morgen AVROTROS
Dream school NTR
Eenvandaag AVROTROS
Geloof & 'n hoop liefde EO
Gesprek met de minister-president NOS
Gort over de grens AVROTROS
Het geheime leven van 4-jarigen EO
Het Instituut BNNVARA
Het Vragenuur (+ Vragenuurtje) NOS
Jacobine op zondag KRO-NCRV
Jeugdjournnaal NOS
Jeugdjournaal met gebarentolk NOS
Journaal NOS
Katja's Bodyscan KRO-NCRV
Keuringsdienst Van Waarde (KVW) KRO-NCRV
Het Klokhuis NTR
Koek en Ei EO
Kruispunt KRO
Kunstuur AVROTROS
Lauren! AVROTROS
Leven in de brouwerij AVROTROS
Nieuwsuur NTR
Opgelicht! AVROTROS
Op zoek naar de granaatappel NTR
Pauw VARA
Podium Witteman VARA
PUBERRUIL ZAPP KRO-NCRV
Profiel KRO
Radar AVROTROS
Rail Away EO
Rechill NTR
Reporter KRO-NCRV
Schuldig HUMAN
TALENT: AUTISME EO
Senior Stagiair Max
Universiteit van Nederland NTR
Voetbalmeisjes AVROTROS
What the #hack?! AVROTROS
Willem Wever KRO-NCRV
Witteman Ontdekt - het geluk VARA
WNL GOEDEMORGEN NEDERLAND WNL
Zapp Echt Gebeurd Diverse
Zapp Weekjournaal NOS
Zondag met Lubach VPRO

 

 

Hoe groot is de kans dat mijn bronaanvraag online komt?

Veel kans

- documentaires

- kinder- en jeugdprogramma's

- kunst- en cultuurprogramma's

- reisprogramma's

- geschiedenisprogramma's

- religieuze programma's

 

Voorbeelden van titels: Tegenlicht, Kassa, Radar, Zembla. Deze titels worden ook vaak handmatig toegevoegd door de Academia redactie en staan adn gemiddeld binnen 1-2 weken online.

Weinig kans

- programma's waarbij ethische bezwaren een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld: medische programma's met maatschappelijk gevoelige onderwerpen, of controversiële uitzendingen. Voorbeelden van titels: Je zal het maar hebben, documentaire over Hells Angels, Sex met Angela.

- programma's met externe rechten: sport-, muziek-, cabaret- of dansprogramma's;

- programma's met een onduidelijke rechtensituatie, met name programma's van vòòr 1980. Het is dan niet duidelijk wie de rechtenhebbenden zijn en of de rechten geregeld zijn voor online gebruik.

 

Geen kans

- materiaal dat alleen op film staat (omdat dat dat niet gedigitaliseerd kan worden);

- programma's van buitenlandse producenten zoals BBC of Canvas;

- bewerkte en/of aangekochte buitenlandse producties zoals Planet Earth;

- (Nederlandse) speelfilms of fragmenten hiervan;

- Zomergasten en Wintergasten (VPRO), wegens de buitenlandse fragmenten;

- voetbalwedstrijden;

- programma's van commerciële ormoepen of programma's met fragmenten van commerciële omroepen.

U kunt streaming video en zelf gesneden fragmenten verwerken in uw powerpointpresentatie. Als u een heel televisieprogramma wil gebruiken in uw presentatie, kunt u de 'link naar bron' gebruiken. U opent hiervoor de video die u wilt gebruiken in uw presentatie. Onderaan de beschrijving ziet u het tabje Embed en Link staan. Als u het tabje opent, vindt u daar de 'link naar bron'. Kopieer en plak deze link in uw powerpointpresentatie. Klik op 'enter' zodat de tekst vanzelf een aanklikbare hyperlink wordt. Als u de presentatie afspeelt, klikt u op de link om de video te openen. De video uit Academia opent in een apart venster.

 

Wilt u een zelfgesneden fragment toevoegen aan uw powerpoint, snijd dan eerst het gewenste fragment uit de video. Sla dit fragment op in 'mijn werkplek'. Open het fragment vanuit 'mijn werkplek' en kopieer de 'link naar bron'. Deze link kunt u nu in uw presentatie gebruiken.

Let op 1: sla een gesneden fragment altijd op in uw werkplek. Alleen als u het fragment opent vanuit uw werkplek heeft u toegang tot de correcte 'link naar bron'. Kopieert u de link naar bron zónder het fragment eerst op te slaan, dan loopt u kans om een link te kopieren die naar de hele video verwijst.

Let op 2: controleer of u de hele 'link naar bron' heeft gekopieerd en niet slechts een gedeelte. Als u een cijfer mist van de tijdcode opent het fragment niet correct.

Let op 3: gebruik niet de URL uit de adresbalk. U heeft kans dat u naar uw eigen werkplek verwijst waardoor een fragment niet correct kan openen. U heeft daarnaast ook kans dat de URL uit de adresbalk naar de hele video verwijst i.p.v. het fragment dat u heeft gesneden.

 

Als u een presentatie met (gesneden) video's gebruikt in uw les, zorg er dan altijd voor dat u ook bent ingelogd in Academia (via Surfconext). Op deze manier spelen alle video's en zelf gesneden fragmenten goed af tijdens uw presentatie. Kunt u Academia op uw instelling gebruiken zonder in te loggen? Dan kunt u de uitzendingen in uw powerpointpresentatie direct afspelen op uw instelling. 

 

Ja dit is mogelijk. Academia biedt een zogenaamde OAI-PMH-provider met behulp waarvan instellingen de metadata van Academia kunnen binnenhalen en opslaan in een eigen database. Voor informatie over hoe dit protocol werkt zie: https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html

 

De base-url van onze provider is: 'oai2.edit-extra.nu/academia/request'. Hieraan moeten de gewenste parameters worden toegevoegd.

 

Metadata wordt uitgeleverd in het Contentzoekprofiel-formaat dat een implementatie is van de onderwijs metadatastandaard IEEE-LOM. Om records op te halen kan bijvoorbeeld de volgende url worden aangeroepen: oai2.edit-extra.nu/academia/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=czp

 

Onze provider maakt gebruik van resumption tokens dus er moeten meerdere calls gedaan worden om de hele collectie binnen te halen.

Academia biedt afzonderlijke collecties tevens aan als set zodat deze apart binnen te halen zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk om alleen de collectie van EYE binnen te halen door dit als set-parameter mee te geven in het verzoek, bijvoorbeeld: oai2.edit-extra.nu/academia/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=czp&set=EYE

 

Tenslotte ondersteunt onze provider ook selectieve harvesting hetgeen wil zeggen dat updates incrementeel opgehaald kunnen worden zodat het niet nodig is om elke keer de hele collectie te harvesten. Dit kan door middel van het meegeven van een datum-parameter, bijvoorbeeld oai2.edit-extra.nu/academia/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=czp&from=2013-03-20

Bij de Instructievideo's kunt u de video 'Zoeken algemeen' bekijken.

U kunt op twee manieren zoeken. Bij het openen van de zoekpagina komt u in de ‘algemene’ zoekfunctie. Hier vindt u ook de knop ‘uitgebreid zoeken’. Deze zoekfunctie heeft de voorkeur, omdat u hiermee uitgebreid én tegelijkertijd ook gericht kunt zoeken. Deze vorm van zoeken wordt hier uitgelegd.

 

Uitgebreid zoeken:

U kunt zoeken op trefwoorden of op de naam van het programma.

 

U zoekt naar een uitzending van Tegenlicht.

 • Typ in de zoekbalk: “Tegenlicht”
 • Gebruik hierbij “aanhalingstekens”, zodat de zoekmachine zoekt op het programma: Tegenlicht.
 • Vervolgens komt u in het resultatenscherm. Academia heeft bijna 200 afleveringen van Tegenlicht in de collectie.
 • U kunt nu in het resultatenscherm de resultaten sorteren op: relevantie, titel, datum. Door op datum te klikken, verschijnen de meest recente afleveringen bovenaan.

 

De aflevering die u zoekt ging over asielzoekers

 • Typ in de zoekbalk de woorden: Tegenlicht asielzoekers.
 • Database zoekt nu naar: Tegenlicht AND asielzoekers
 • Let op! Vinkt u de optie Zoek op aparte woorden aan, dan worden alle bronnen met Tegenlicht en alle bronnen met asielzoekers apart van elkaar opgezocht.

 

U zoekt op termen, bijvoorbeeld Management

 • Typ in de zoekbalk: “management”
 • Gebruik hierbij “aanhalingstekens”.
 • Teveel resultaten? Typ in de zoekbalk bijvoorbeeld: management bezuinigingen

 

Handig om verder te zoeken:

 • De zoekopdracht kunt u verder verfijnen: datum. Of Kies een filter:
 • Rechtsonder aan de pagina staan: Vergelijkbare trefwoorden. Vindt u geen interessant materiaal met uw trefwoorden, zoek ook op synoniemen. Academia geeft u bij elke zoekopdracht vergelijkbare trefwoorden.

Als Academia-abonnee kunt u kosteloos materiaal uit de catalogus van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid bestellen. Al het materiaal uit het archief kan worden aangevraagd. Het is echter afhankelijk van de techniek en van de toestemming van de rechthebbenden of het mogelijk is om het materiaal in Academia op te nemen.

Voor meer informatie zie: bestelformulier.

U opent het programma dat u wilt bewerken. U vindt uw programma’s/bestanden in Mijn bestanden onder het tabblad Bureaublad of Mijn werkplek.

U komt op de detailpagina van het programma. Hieronder staat: Snijd fragmentU kunt nu de begin- en eindtijden aangeven van het deel dat u wilt gebruiken uit het mediabestand. Vervolgens klikt u op: Bewaar fragment. Vervolgens geeft u het fragment een titel en klikt u op OK. Het fragment wordt opgeslagen in Mijn Bestanden

 

N.B. Voor het snijden van fragmenten kunt u het beste Internet Explorer gebruiken.

Op de detailpagina van het programma of het fragment leest u aan de rechterzijde een uitvoerige beschrijving van het programma. Daaronder staat: Embed en link.

U kopieert de gegevens onder Link naar Bron:

U gebruikt de hele url voor uw presentatie.

Bijv. bij Link naar Bron staat: https://www.academia.nl/asset/embed/4045871

U kunt deze hele link kopieren en in uw Powerpoint presentatie plakken. Let op dat u alle cijfers kopieert. Als er een cijfer mist, opent de video niet correct.

 

U opent Powerpoint. U heeft twee opties om de link in te voegen:

 1. U gaat naar de dia waar u de Link naar de Bron wilt toevoegen. Plak nu met uw rechtermuisknop (of via Ctrl-V) de gekopieerde link in het tekstvak van de dia. Is de link niet automatisch blauw en onderstreept, klik dan eenmaals op de spatiebalk. Uw heeft nu een hyperlink gemaakt naar de video in Academia. In uw Powerpoint presentatie kunt u nu op de link klikken. U wordt automatisch naar de video in Academia gestuurd.
 2. Wilt u uw presentatie mooier maken, dan gebruikt u een woord of een beeld waaraan u de link koppelt. Dit doet u door in de dia een woord of een afbeelding toe te voegen. Vervolgens selecteert u de afbeelding of het woord. In de menubalk bovenin het scherm van Powerpoint klikt u op Invoegen. U gaat nu naar de optie Hyperlink. Als u hierop klikt, opent er een scherm waar u in het vakje adres de Link naar de Bron kunt invoegen. Klik vervolgens op OK. Het videobestand is nu als hyperlink gekoppeld aan de afbeelding of het woord in uw presentatie.

 

Via de tabbladen Bureaublad en Mijn werkplek komt u in Mijn bestanden. Daar staan uw fragmenten, programma’s en dossiers. Aan de rechterkant, onderin, staat een driehoek. Klik op de driehoek en er verschijnen een aantal opties, waaronder Stuur door. U moet de nickname invoeren van de persoon met wie u het dossier wilt delen.U kunt er ook voor kiezen om het dossier in Academia te publiceren. Het dossier komt in de Academia-gebruikerscollectie te staan en is daarmee ook te gebruiken door andere licentiehouders.

Wilt u meer weten over het maken van een dossier in Academia? Bekijk dan de instructievideo over de Dossiermaker.

 

Vanuit het zoekresultatenscherm kunt u het programma plaatsen in uw werkplek door dit programma te slepen naar Mijn bestanden.

Als u het programma al heeft geopend, kunt u het opslaan door te klikken op: Bewaar in mijn bestanden. (U opent het geselecteerde programma. U komt nu op de detailpagina van het programma. Hier vindt u een uitvoerige beschrijving. Klik op: Bewaar in mijn bestanden.)

Het programma wordt nu bewaard in: Mijn bestanden. Mijn bestanden staan onder het tabblad: Bureaublad of Mijn werkplek.

U kunt een bestand bewaren, doorsturen, kopieren, publiceren etc. Daarvoor gaat u naar Mijn Bestanden.

Hier staan al uw opgeslaagde bronnen en gesneden fragmenten. U ziet in de rechteronderhoek een driehoek staan. Als u hierop klikt, ziet u verschillende mogelijkheden, zoals versturen, publiceren, verwijderen, kopieren etc.

Op de homepage ziet u altijd de vier meest recent toegevoegde programma’s staan. Via Uitgebreid zoeken kunt u ook direct zoeken op actuele uitzendingen. Vink naast het datumveld Deze week aan. Er wordt dan automatisch gezocht op programma’s van de afgelopen zeven dagen.

U kunt een zoekopdracht opslaan, waardoor u direct een overzicht kan opvragen van recente uitzendingen die betrekking hebben op uw zoekopdracht.

Stel u bent regelmatig op zoek naar afleveringen uit de serie “Andere Tijden”

 

 • Ga naar Uitgebreid zoeken.
 • Rechts, bij Kies een filter selecteert u: Titel en vervolgens Start met.
 • Hier typt u: Andere Tijden
 • Klik op Zoek
 • Kies: Zoekopdracht opslaan

Uw zoekopdracht wordt nu opgeslagen in Mijn werkplek.

Maakt u gebruik van Blackboard 9.1? Dan kunt u de stappen in de handleiding volgen om een video of fragment uit Academia rechtstreeks te embedden in Blackboard. Download hier de pdf met de handleiding.

Trainingsprogramma

In het trainingsprogramma wordt de Academia portal, bronnen en tools uitgelegd, waardoor het gebruik van Academia makkelijker en leuker wordt. Het trainingsprogramma bestaat uit een handleiding en een powerpointpresentatie. In de handleiding worden de mogelijkheden van Academia stap voor stap uitgelegd.

Download hier de handleiding

In het trainingsprogramma wordt de Academia portal, bronnen en tools uitgelegd, waardoor het gebruik van Academia makkelijker en leuker wordt. Het trainingsprogramma bestaat uit een handleiding en een powerpointpresentatie. In de handleiding worden de mogelijkheden van Academia stap voor stap uitgelegd en de powerpoint kunt u direct inzetten om een presentatie over Academia te geven.

Download hier de powerpointpresentatie

Systeemeisen

Poort 1935 moet in uw netwerkconfiguratie (firewall/proxy/gateway) naar buiten opengezet worden om de video's te kunnen bekijken.

Als gebruikers alleen een zwart videoscherm, met een rood blok met een aantal meldingen, maar zonder afspeelknoppen zien bij alle video's kan het zijn dat de firewall van uw instelling de video's van Academia niet doorlaat. Academia maakt gebruik van streaming video die via het RTMP protocol verstuurd worden in TCP-pakketten via poort 1935.

Poort 1935 moet in uw netwerk dus naar buiten opengezet worden om de video's te kunnen bekijken. In sommige gevallen is alleen het openzetten van poort 1935 nog niet voldoende en moet in de firewallinstellingen extra aangegeven worden dat deze ook RTMP-verkeer toelaat via deze poort.

De IP range van de Academia streaming servers waar naar poort 1935 opengezet moet worden bestaat uit één IP adres en wel 78.47.1.38 of wowza.mediasalsa.eu.

Het is mogelijk dat uw antivirussoftware aan de clientzijde de streaming video blokkeert. Controleert u dit s.v.p.

Omdat in de meeste netwerkconfiguraties poort 80 standaard wel openstaat, is in Academia de voorziening ingebouwd dat - als poort 1935 dicht staat - de stream automatisch na ca. vijf seconden overschakelt naar het RTMPT protocol over poort 80. Alleen het openstaan van poort 80 is echter soms wederom niet voldoende: in de firewallinstellingen moet weer worden aangegeven dat deze ook RTPMT-verkeer toelaat via poort 80.

 

LET OP: Mochten Academia video's  - ondanks het openstaan van poort 80 en het toelaten van RTMPT-verkeer over deze poort - nog steeds niet werken, dan kan dat liggen aan het gebruik van een zogenaamde proxy(server) die de instellingen van de Academia flashplayer 'overrulet'. Deze proxyserver kan zowel in de browser geconfigureerd zijn als transparant in het netwerk opgenomen zijn. Raadpleeg hiervoor uw ICT leverancier. In dit geval is de enige oplossing het openzetten van poort 1935 en het toestaan van RTMP-verkeer over poort 1935, zoals hierboven reeds beschreven.

Om optimaal gebruik te maken van de materialen in Academia, met name de video's, is een breedband internetverbinding van minimaal 600 kbps per computer vereist.

Flash 9 of hoger. U kunt de laatste versie van de Flash player hier downloaden.

De minimaal vereiste versies zijn: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, of Safari 3.0. Gebruik van een te oude browser kan problemen geven bij het werken in Academia. 

Om te controleren welke versie u gebruikt, klikt u in de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer) in het menu op Help » Info. In het venster dat verschijnt, vindt u de browserversie. 

Om de flashvideo’s van Academia te kunnen afspelen, zijn de volgende instellingen nodig:
In de Firewall Rule Settings moet poort 1935 naar buiten worden opengezet voor het RTMP protocol.De video's streamen dus niet over poort 80. Als deze poort dichtstaat, zie je een zwart scherm waarop na verloop van tijd een foutmelding verschijnt. Als u deze poort niet voor iedereen open wil zetten moet deze ten minste openstaan voor IP-adres: 
78.47.1.38 of wowza.mediasalsa.eu